Shrnutí obchodních podmínek
Internetový obchod na adrese https://taisia369.com/ provozuje podnikatel Taisiia Burkovska, se sídlem Felberova 6/1, 46005 Liberec, IČO 19871261, zapsaný v živnostenském rejstříku, neplátce DPH. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu taisiia.369@gmail.com nebo telefonu 737297137.
Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.
Platbu proveďte do 2 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném způsobu platby.
Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Upozorňujeme, že veškerý digitální obsah vám můžeme dodat s vaším souhlasem před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, které z tohoto důvodu není možné po dodání obsahu využít. Od kterých dalších smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na naše náklady, do 14 dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.
Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní smlouvy.
Vlastníkem zboží se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i přepravce. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží, řešte škodu s přepravcem.
Pokud jste spotřebitelem, máte právo do uplynutí 2 let od převzetí zboží reklamovat vady, které se na zboží projevily. Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v okamžiku, kdy na vás přešlo nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od převzetí zboží. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete dále v obchodních podmínkách.
Obecná ustanovení
1.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18. 4. 2024.
1.2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:
1.2.1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy podnikatel TaisiiaBurkovska, se sídlem Felberova 6/1, 46005 Liberec, IČO 19871261, zapsaný v živnostenském rejstříku, neplátce DPH.
1.2.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:
1.2.2.1. spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
1.2.2.2. podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.2.3. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://taisia369.com/, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.
1.2.4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese taisiia.369@gmail.com.
1.2.5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle 737297137.
1.2.6. Smlouvy, kterými se rozumí smlouvy o poskytování služeb a smlouvy o poskytování digitálního obsahu.
1.2.7. Zboží, tedy hmotné zboží či digitální obsah z naší nabídky uvedené v internetovém obchodě nebo popsaný ve smlouvě.
1.3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
1.4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.
1.5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.
1.6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.
1.7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit
1.7.1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (adr.coi.cz) nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (ec.europa.eu/consumers/odr),
1.7.2. online v našem internetovém obchodě,
1.7.3. emailem na naší e-mailové adrese.
1.8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:
1.8.1. Česká obchodní inspekce,
1.8.2. živnostenské úřady,
1.8.3. Úřad pro ochranu osobních údajů,
1.8.4. krajské hygienické stanice,
1.8.5. Puncovní úřad.
Objednávání zboží a uzavírání smluv
2.1. Objednání zboží z nabídky internetového obchodu. Zboží a služby v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že vaši objednávku zboží popsaného v našem internetovém obchodě odešlete prostřednictvím internetového obchodu. Tato objednávka je závazná a jejím doručením nám vzniká smlouva.
Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.
2.2. Objednání zboží prostřednictvím internetu.Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží, přihlášením se ke svému uživatelskému účtu nebo vytvořením uživatelského účtu nového, vyplněním požadovaných údajů a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
2.3. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:
2.3.1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,
2.3.2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.
V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.
2.4. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a na základě žádosti vám k vaší smlouvě umožníme přístup.
Uzavřené smlouvy a jejich obsah
3.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
3.2. Obsah smlouvy o dodání digitálního obsahu. Na základě uzavřené smlouvy o poskytování digitálního obsahu jsme povinni zpřístupnit vám k užívání pro vaši vlastní potřebu ujednaným způsobem a po ujednanou dobu (pokud není ujednána jiná doba, tak po dobu 12 měsíců) objednané digitální zboží (digitální obsah) na nehmotném nosiči a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni nám dodání umožnit a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.
3.3. Vyloučení naší odpovědnosti. Jakákoli doporučení nebo postupy, které mohou být součástí poskytovaného digitální obsahu, vycházejí výhradně z našich znalostí a zkušeností a jejich součástí není garance žádoucích účinků a výsledků používání služeb nebo jejích výstupů. Informace od nás nepředstavují a nenahrazují zdravotní služby a zdravotní péči podle příslušných právních předpisů, ani konzultaci s odborníky či psychologickou pomoc. Za aplikaci doporučení a postupů jste plně odpovědní vy. Za újmu vzniklou v souvislosti s využíváním našeho zboží neodpovídáme, a to zejména pokud nám poskytnete nesprávné nebo neúplné informace, využíváte informace od nás, ačkoli to neodpovídá zdravotnímu stavu, či nedodržíte naše pokyny.
3.4. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.
3.5. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.
3.6. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
3.7. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.
3.8. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.
Platební podmínky a dodací podmínky
4.1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.
4.2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 2 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
4.3. Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že fakturu (daňový doklad) vystavíme a zašleme vám v elektronické podobě na váš e-mail zadaný při objednávce.
Dodací podmínky
5.1. Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.
5.2. Omezení dodávání zboží. Dodávání zboží u nás nepodléhá žádným geografickým omezením.
5.3. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.
5.4. Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud jste spotřebitelem a doba pro dodání není ujednána, dodáme vám zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.
5.5. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a právo na zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 10 Kč za den, její celková výše však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.
5.6. Kontrola totožnosti při převzetí zboží. Pokud bylo zboží uhrazeno před jeho dodáním, jsme oprávněni podmínit předání zboží kontrolou identity přebírající osoby na základě dokladu totožnosti.
5.7. Poškození zboží při přepravě spotřebiteli. Pokud jste spotřebitelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:
5.7.1. online na odpovídající stránce našeho internetového obchodu,
5.7.2. emailem na naší e-mailové adrese.
V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.
5.8. Poškození zboží při přepravě podnikateli. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.
5.9. Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.
5.10. Způsoby dodání digitálního obsahu. Dodání zboží bude provedeno jeho zpřístupněním on-line či prostřednictvím e-mailu. Pro přístup k obsahu je vyžadován podporovaný software dle technické specifikace.
5.11. Doba pro dodání digitálního obsahu. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uhrazení celkové ceny. Zboží vám zpřístupníme bez zbytečného odkladu pod zaplacení.
5.12. Souhlas s dodáním digitálního obsahu. Zboží vám v závislosti na ujednané době pro dodání může být dodáno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, na základě čehož nemáte jako spotřebitel právo od takových smluv odstoupit ve lhůtě 14 dnů, s čímž vyjadřujete souhlas.
Právo na odstoupení od smlouvy
6.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.
6.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:
6.2.1. vyčerpání zásob objednaného zboží,
6.2.2. nepřevzetí zboží při jeho dodání,
6.2.3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,
6.2.4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží,
6.2.5. objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,
6.2.6. dalších hodných zvláštního zřetele.
6.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne
6.3.1. převzetí zboží,
6.3.2. převzetí posledního kusu zboží, objednáte-li si v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
6.3.3. převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí,
6.3.4. převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu,
6.3.5. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.
6.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:
6.4.1. o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo bylo přizpůsobeno vašim potřebám,
6.4.2. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste obal porušili,
6.4.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
6.4.4. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, a o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,
6.4.5. dalších, pokud tak stanoví právní předpis.
6.5. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak
6.5.1. vyplněním webového formuláře nacházejícím se na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.
6.6. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.
6.7. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na naše náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe
6.7.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla.
Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.
6.8. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.
6.9. Povinnosti po odstoupení od smlouvy o poskytování digitálního obsahu. Odstoupíte-li od smlouvy o poskytování digitálního obsahu, máte povinnost zdržet se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě a my vám můžeme zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že vám digitální obsah nebo uživatelský účet znepřístupníme. Pokud vám byl v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydáte nám jej na naši žádost bez zbytečného odkladu.
Reklamace vad zboží spotřebitelem
7.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.
7.2. Reklamační doba. Reklamovat u nás můžete vadu, která se na zboží projeví v době 2 let, u použitého zboží v době 1 roku, od převzetí zboží.
7.3. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že věc
7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
7.3.2. je vhodné k účelu, pro který ji požadujete, pokud jsme s ním souhlasili,
7.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
7.4. Dále vám odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností splňuje zboží následující požadavky; to neplatí, pokud jsme vás před uzavřením smlouvy upozornili, že některé vlastnosti zboží se liší a vy jste s tím souhlasili:
7.4.1. vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
7.4.2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; veřejným prohlášením nejsme vázáni, pokud jsme si jej nebyli vědomi nebo bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
7.4.3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, a
7.4.4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy.
7.5. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
7.5.1. za opotřebení zboží odpovídající míře jeho předchozího používání,
7.5.2. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
7.5.3. u zuživatelného zboží s vyznačenou dobou nejkratší trvanlivosti a u zboží podléhajícího rychlé zkáze s vyznačenou dobou použitelnosti za nepoužitelnost zboží po uplynutí vyznačené doby,
7.5.4. pokud jste vadu sami způsobili.
7.6. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v reklamační době.
7.7. Právo na odstranění vady. Má-li zboží vadu, máte právo na bezplatné odstranění vady, a to podle vaší volby buď dodáním nového zboží bez vady nebo opravou zboží. Právo zvolit si způsob odstranění vady nemáte, pokud by byl vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.
7.8. Právo na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy.Pokud vadu odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme, nebo se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy nemáte, pokud je vada nevýznamná.
7.9. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:
7.9.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla,
7.9.2. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.
7.10. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:
7.10.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
7.10.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
7.11. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro vytknutí vad se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.
7.12. Náhrada nákladů reklamace. V případě reklamace máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.
7.13. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7.14. Nadstandardní záruka za jakost. Nad rámec vašich zákonných práv vám může být poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele záruky, které může být učiněno i reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, pak máte vůči poskytovateli záruky právo alespoň na dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.
7.15. Odpovědnost za vady digitálního obsahu. Následující ustanovení tohoto článku se použití pouze ve vztahu k prodávanému digitálnímu obsahu. Odpovídáme za to, že digitální obsah:
7.15.1. odpovídá sjednanému popisu a rozsahu, jakož i kvalitě, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a dalším sjednaným vlastnostem, je vhodný pro účel, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili, a je dodáván se sjednaným nebo důvodně očekávaným příslušenstvím a návodem k použití, včetně návodu k instalaci, a (pouze pokud je sjednána) uživatelskou podporou;
7.15.2. je vhodný k účelu, ke kterému se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, a to i s ohledem na práva třetích stran, právní předpisy, technické normy nebo oborové kodexy, pokud technické normy neexistují,
7.15.3. odpovídá svým rozsahem, kvalitou a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, obvyklým vlastnostem digitálního obsahu stejného druhu, které můžete rozumně očekávat, a to i s ohledem na veřejná prohlášení společnosti nebo jiné osoby ve stejném smluvním řetězci, zejména reklamu nebo označení,
7.15.4. odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, který jsme zpřístupnili před uzavřením smlouvy.
7.16. Odpovídáme také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu k vašemu digitálnímu prostředí, pokud jste toto propojení provedli a vada je způsobena nedostatkem v námi poskytnutém návodu.
7.17. Omezení odpovědnosti. Můžete reklamovat vadu, která se objeví nebo vyskytne na digitálním obsahu během doby trvání závazku. V případě jednorázového plnění můžete reklamovat vadu, která se na digitálním obsahu objeví v průběhu dvou let od jeho zpřístupnění.
7.18. Práva z odpovědnosti za vady. V případě, že digitální obsah vykazuje vady, můžete požadovat:
7.18.1. odstranění vady, pokud to není nemožné nebo neúměrně nákladné; to se posuzuje zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Odstraníme vadu v přiměřené lhůtě po zjištění vady tak, aby vám nezpůsobila značné obtíže, s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro který jste jej požadovali,
7.18.2. přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud jsme neodstranili vadu v souladu s předchozím odstavcem nebo pokud je z našeho vyjádření nebo z okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené lhůtě nebo bez podstatných obtíží pro vás, nebo pokud je vada zjevná i po odstranění, nebo pokud je vada podstatným porušením smlouvy.
7.19. Přiměřená sleva se stanoví jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který vám byl poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, bere se v úvahu doba, po kterou byl poskytován vadně; máte nárok na slevu i v případě, že od smlouvy odstoupíte.
7.20. Nemůžete odstoupit od smlouvy, pokud je vada digitálního obsahu pouze nepodstatná; má se za to, že vada není nepodstatná.
Reklamace vad zboží podnikatelem
8.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že nejste spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.
8.2. Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
8.3. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
8.3.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
8.3.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
8.3.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
8.3.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
8.3.5. za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,
8.3.6. za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.
8.4. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.
8.5. Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:
8.5.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
8.5.2. na odstranění vady opravou zboží,
8.5.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
8.5.4. odstoupit od smlouvy.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
8.6. Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:
8.6.1. na odstranění vady,
8.6.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.
8.7. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
8.7.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
8.7.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,
8.7.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
8.7.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.
8.8. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:
8.8.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla,
8.8.2. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.
8.9. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:
8.9.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
8.9.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
8.10. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.
8.11. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.
8.12. Nadstandardní záruka za jakost. Nad rámec vašich zákonných práv vám může být poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele záruky, které může být učiněno i reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, pak máte vůči poskytovateli záruky právo alespoň na dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.

Shrnutí obchodních podmínek
Internetový obchod na adrese https://taisia369.com/ provozuje podnikatel Taisiia Burkovska, se sídlem Felberova 6/1, 46005 Liberec, IČO 19871261, zapsaný v živnostenském rejstříku, neplátce DPH. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu taisiia.369@gmail.com nebo telefonu 737297137.
Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.
Platbu proveďte do 2 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném způsobu platby.
Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Upozorňujeme, že veškerý digitální obsah vám můžeme dodat s vaším souhlasem před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, které z tohoto důvodu není možné po dodání obsahu využít. Od kterých dalších smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na naše náklady, do 14 dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.
Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní smlouvy.
Vlastníkem zboží se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i přepravce. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží, řešte škodu s přepravcem.
Pokud jste spotřebitelem, máte právo do uplynutí 2 let od převzetí zboží reklamovat vady, které se na zboží projevily. Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v okamžiku, kdy na vás přešlo nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od převzetí zboží. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete dále v obchodních podmínkách.
Obecná ustanovení
1.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18. 4. 2024.
1.2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:
1.2.1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy podnikatel TaisiiaBurkovska, se sídlem Felberova 6/1, 46005 Liberec, IČO 19871261, zapsaný v živnostenském rejstříku, neplátce DPH.
1.2.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:
1.2.2.1. spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
1.2.2.2. podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
1.2.3. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://taisia369.com/, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.
1.2.4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese taisiia.369@gmail.com.
1.2.5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle 737297137.
1.2.6. Smlouvy, kterými se rozumí smlouvy o poskytování služeb a smlouvy o poskytování digitálního obsahu.
1.2.7. Zboží, tedy hmotné zboží či digitální obsah z naší nabídky uvedené v internetovém obchodě nebo popsaný ve smlouvě.
1.3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
1.4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.
1.5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.
1.6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.
1.7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit
1.7.1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (adr.coi.cz) nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (ec.europa.eu/consumers/odr),
1.7.2. online v našem internetovém obchodě,
1.7.3. emailem na naší e-mailové adrese.
1.8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:
1.8.1. Česká obchodní inspekce,
1.8.2. živnostenské úřady,
1.8.3. Úřad pro ochranu osobních údajů,
1.8.4. krajské hygienické stanice,
1.8.5. Puncovní úřad.
Objednávání zboží a uzavírání smluv
2.1. Objednání zboží z nabídky internetového obchodu. Zboží a služby v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že vaši objednávku zboží popsaného v našem internetovém obchodě odešlete prostřednictvím internetového obchodu. Tato objednávka je závazná a jejím doručením nám vzniká smlouva.
Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.
2.2. Objednání zboží prostřednictvím internetu.Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží, přihlášením se ke svému uživatelskému účtu nebo vytvořením uživatelského účtu nového, vyplněním požadovaných údajů a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
2.3. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:
2.3.1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,
2.3.2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.
V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.
2.4. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a na základě žádosti vám k vaší smlouvě umožníme přístup.
Uzavřené smlouvy a jejich obsah
3.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
3.2. Obsah smlouvy o dodání digitálního obsahu. Na základě uzavřené smlouvy o poskytování digitálního obsahu jsme povinni zpřístupnit vám k užívání pro vaši vlastní potřebu ujednaným způsobem a po ujednanou dobu (pokud není ujednána jiná doba, tak po dobu 12 měsíců) objednané digitální zboží (digitální obsah) na nehmotném nosiči a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni nám dodání umožnit a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.
3.3. Vyloučení naší odpovědnosti. Jakákoli doporučení nebo postupy, které mohou být součástí poskytovaného digitální obsahu, vycházejí výhradně z našich znalostí a zkušeností a jejich součástí není garance žádoucích účinků a výsledků používání služeb nebo jejích výstupů. Informace od nás nepředstavují a nenahrazují zdravotní služby a zdravotní péči podle příslušných právních předpisů, ani konzultaci s odborníky či psychologickou pomoc. Za aplikaci doporučení a postupů jste plně odpovědní vy. Za újmu vzniklou v souvislosti s využíváním našeho zboží neodpovídáme, a to zejména pokud nám poskytnete nesprávné nebo neúplné informace, využíváte informace od nás, ačkoli to neodpovídá zdravotnímu stavu, či nedodržíte naše pokyny.
3.4. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.
3.5. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.
3.6. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
3.7. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.
3.8. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.
Platební podmínky a dodací podmínky
4.1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.
4.2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 2 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
4.3. Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že fakturu (daňový doklad) vystavíme a zašleme vám v elektronické podobě na váš e-mail zadaný při objednávce.
Dodací podmínky
5.1. Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.
5.2. Omezení dodávání zboží. Dodávání zboží u nás nepodléhá žádným geografickým omezením.
5.3. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.
5.4. Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud jste spotřebitelem a doba pro dodání není ujednána, dodáme vám zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.
5.5. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a právo na zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 10 Kč za den, její celková výše však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.
5.6. Kontrola totožnosti při převzetí zboží. Pokud bylo zboží uhrazeno před jeho dodáním, jsme oprávněni podmínit předání zboží kontrolou identity přebírající osoby na základě dokladu totožnosti.
5.7. Poškození zboží při přepravě spotřebiteli. Pokud jste spotřebitelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:
5.7.1. online na odpovídající stránce našeho internetového obchodu,
5.7.2. emailem na naší e-mailové adrese.
V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.
5.8. Poškození zboží při přepravě podnikateli. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.
5.9. Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.
5.10. Způsoby dodání digitálního obsahu. Dodání zboží bude provedeno jeho zpřístupněním on-line či prostřednictvím e-mailu. Pro přístup k obsahu je vyžadován podporovaný software dle technické specifikace.
5.11. Doba pro dodání digitálního obsahu. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uhrazení celkové ceny. Zboží vám zpřístupníme bez zbytečného odkladu pod zaplacení.
5.12. Souhlas s dodáním digitálního obsahu. Zboží vám v závislosti na ujednané době pro dodání může být dodáno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, na základě čehož nemáte jako spotřebitel právo od takových smluv odstoupit ve lhůtě 14 dnů, s čímž vyjadřujete souhlas.
Právo na odstoupení od smlouvy
6.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.
6.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:
6.2.1. vyčerpání zásob objednaného zboží,
6.2.2. nepřevzetí zboží při jeho dodání,
6.2.3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,
6.2.4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží,
6.2.5. objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,
6.2.6. dalších hodných zvláštního zřetele.
6.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne
6.3.1. převzetí zboží,
6.3.2. převzetí posledního kusu zboží, objednáte-li si v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
6.3.3. převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí,
6.3.4. převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu,
6.3.5. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.
6.4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:
6.4.1. o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo bylo přizpůsobeno vašim potřebám,
6.4.2. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste obal porušili,
6.4.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
6.4.4. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, a o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,
6.4.5. dalších, pokud tak stanoví právní předpis.
6.5. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak
6.5.1. vyplněním webového formuláře nacházejícím se na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.
6.6. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.
6.7. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na naše náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe
6.7.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla.
Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.
6.8. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.
6.9. Povinnosti po odstoupení od smlouvy o poskytování digitálního obsahu. Odstoupíte-li od smlouvy o poskytování digitálního obsahu, máte povinnost zdržet se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě a my vám můžeme zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že vám digitální obsah nebo uživatelský účet znepřístupníme. Pokud vám byl v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydáte nám jej na naši žádost bez zbytečného odkladu.
Reklamace vad zboží spotřebitelem
7.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.
7.2. Reklamační doba. Reklamovat u nás můžete vadu, která se na zboží projeví v době 2 let, u použitého zboží v době 1 roku, od převzetí zboží.
7.3. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že věc
7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
7.3.2. je vhodné k účelu, pro který ji požadujete, pokud jsme s ním souhlasili,
7.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
7.4. Dále vám odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností splňuje zboží následující požadavky; to neplatí, pokud jsme vás před uzavřením smlouvy upozornili, že některé vlastnosti zboží se liší a vy jste s tím souhlasili:
7.4.1. vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
7.4.2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; veřejným prohlášením nejsme vázáni, pokud jsme si jej nebyli vědomi nebo bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
7.4.3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, a
7.4.4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy.
7.5. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
7.5.1. za opotřebení zboží odpovídající míře jeho předchozího používání,
7.5.2. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
7.5.3. u zuživatelného zboží s vyznačenou dobou nejkratší trvanlivosti a u zboží podléhajícího rychlé zkáze s vyznačenou dobou použitelnosti za nepoužitelnost zboží po uplynutí vyznačené doby,
7.5.4. pokud jste vadu sami způsobili.
7.6. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v reklamační době.
7.7. Právo na odstranění vady. Má-li zboží vadu, máte právo na bezplatné odstranění vady, a to podle vaší volby buď dodáním nového zboží bez vady nebo opravou zboží. Právo zvolit si způsob odstranění vady nemáte, pokud by byl vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.
7.8. Právo na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy.Pokud vadu odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme, nebo se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy nemáte, pokud je vada nevýznamná.
7.9. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:
7.9.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla,
7.9.2. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.
7.10. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:
7.10.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
7.10.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
7.11. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro vytknutí vad se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.
7.12. Náhrada nákladů reklamace. V případě reklamace máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.
7.13. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7.14. Nadstandardní záruka za jakost. Nad rámec vašich zákonných práv vám může být poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele záruky, které může být učiněno i reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, pak máte vůči poskytovateli záruky právo alespoň na dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.
7.15. Odpovědnost za vady digitálního obsahu. Následující ustanovení tohoto článku se použití pouze ve vztahu k prodávanému digitálnímu obsahu. Odpovídáme za to, že digitální obsah:
7.15.1. odpovídá sjednanému popisu a rozsahu, jakož i kvalitě, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a dalším sjednaným vlastnostem, je vhodný pro účel, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili, a je dodáván se sjednaným nebo důvodně očekávaným příslušenstvím a návodem k použití, včetně návodu k instalaci, a (pouze pokud je sjednána) uživatelskou podporou;
7.15.2. je vhodný k účelu, ke kterému se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, a to i s ohledem na práva třetích stran, právní předpisy, technické normy nebo oborové kodexy, pokud technické normy neexistují,
7.15.3. odpovídá svým rozsahem, kvalitou a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, obvyklým vlastnostem digitálního obsahu stejného druhu, které můžete rozumně očekávat, a to i s ohledem na veřejná prohlášení společnosti nebo jiné osoby ve stejném smluvním řetězci, zejména reklamu nebo označení,
7.15.4. odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, který jsme zpřístupnili před uzavřením smlouvy.
7.16. Odpovídáme také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu k vašemu digitálnímu prostředí, pokud jste toto propojení provedli a vada je způsobena nedostatkem v námi poskytnutém návodu.
7.17. Omezení odpovědnosti. Můžete reklamovat vadu, která se objeví nebo vyskytne na digitálním obsahu během doby trvání závazku. V případě jednorázového plnění můžete reklamovat vadu, která se na digitálním obsahu objeví v průběhu dvou let od jeho zpřístupnění.
7.18. Práva z odpovědnosti za vady. V případě, že digitální obsah vykazuje vady, můžete požadovat:
7.18.1. odstranění vady, pokud to není nemožné nebo neúměrně nákladné; to se posuzuje zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Odstraníme vadu v přiměřené lhůtě po zjištění vady tak, aby vám nezpůsobila značné obtíže, s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro který jste jej požadovali,
7.18.2. přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud jsme neodstranili vadu v souladu s předchozím odstavcem nebo pokud je z našeho vyjádření nebo z okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené lhůtě nebo bez podstatných obtíží pro vás, nebo pokud je vada zjevná i po odstranění, nebo pokud je vada podstatným porušením smlouvy.
7.19. Přiměřená sleva se stanoví jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který vám byl poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, bere se v úvahu doba, po kterou byl poskytován vadně; máte nárok na slevu i v případě, že od smlouvy odstoupíte.
7.20. Nemůžete odstoupit od smlouvy, pokud je vada digitálního obsahu pouze nepodstatná; má se za to, že vada není nepodstatná.
Reklamace vad zboží podnikatelem
8.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že nejste spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.
8.2. Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
8.3. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
8.3.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
8.3.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
8.3.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
8.3.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
8.3.5. za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,
8.3.6. za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.
8.4. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.
8.5. Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:
8.5.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
8.5.2. na odstranění vady opravou zboží,
8.5.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
8.5.4. odstoupit od smlouvy.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
8.6. Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:
8.6.1. na odstranění vady,
8.6.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.
8.7. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
8.7.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
8.7.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,
8.7.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
8.7.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.
8.8. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:
8.8.1. odesláním zboží na adresu našeho sídla,
8.8.2. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.
8.9. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:
8.9.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
8.9.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
8.10. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.
8.11. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.
8.12. Nadstandardní záruka za jakost. Nad rámec vašich zákonných práv vám může být poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele záruky, které může být učiněno i reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, pak máte vůči poskytovateli záruky právo alespoň na dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.